divendres, 16 de novembre de 2012

Decàleg per a la innovació


Trobo -i maltraduexio- aquest post sobre innovació, extret de Peoplematters, una consultora de gestió de Capital Humà, i que resumeix en deu cites els trets que, segons ell, distingeixen les millors pràctiques en gestió de la innovació.
Per als que ens falla la memòria, aquest tipus de reculls ens són molt útils, i més si es tracta de referències de primer ordre en el camp empresarial i científic. (continua) ...


Innovació, creativitat, diferenciació, investigació, diversificació són alguns termes cada vegada més utilitzats en els discursos de les empreses. I són precisament les empreses les que estan cada vegada més preocupades pel desenvolupament de nous productes, serveis o models de negoci que els permetin diferenciar-se en el mercat.


1. "Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix" (Albert Einstein).
La ràpida evolució de l'entorn en què operen les companyies, caracteritzat per les exigències canviants dels clients, el major nivell de pressió de la competència i la reducció de marges associada, fan de la innovació l'opció preferencial davant d'altres estratègies basades en reducció de costos, si el que es pretén és millorar el posicionament a llarg termini. La innovació ha de ser un capítol obligat en l'estratègia de les empreses.

2. "No contracto gent intel·ligent per dir-los el que han de fer" (Steve Jobs).
La implantació efectiva del procés d'innovació en una companyia depèn en gran mesura de que l'alta direcció sigui capaç d'implantar una cultura que incentivi la passió, la participació i la llibertat d'idees: pensar, actuar i ... equivocar-se; sobretot això últim.
La innovació es construeix incentivant l'organització a pensar out of the box. I no només s'ha de gestionar; la innovació cal liderar-la.

3. "Creativitat és pensar en noves idees, innovació és fer coses noves" (Theodore Levitt).
La innovació no és només creativitat i generació de noves idees, quan es parla d'innovació s'està parlant de convertir aquestes idees en valor i resultats per al negoci de forma contínua. La innovació no és una activitat de les companyies puguin plantejar-se de manera ocasional, i per això requereixen disposar d'un procés estructurat per a la seva gestió.
El procés d'innovació requereix saber combinar la intuïció amb el mètode (els dos hemisferis cerebrals de l'empresa).

4. "Crec bastant en la sort, he constatat que com més dur treballo, més sort tinc" (Thomas Jefferson).
Hem d'eliminar de la nostra ment la idea que la innovació és una nebulosa; la innovació dins de les empreses s'ha de considerar un procés estratègic i com a tal ha d'estar inspirat en una visió (per què innovar i què volem aconseguir amb la innovació), cal tenir definida una organització i uns processos que facilitin la seva execució, utilitzar unes tècniques i eines adequades a la cultura de l'organització i disposar d'un sistema d'indicadors que permetin el seu seguiment.
Cal disposar d'un procés estructurat de gestió de la innovació.

5. "El treball en equip és el combustible que permet que gent normal aconsegueixi resultats extraordinaris" (A. Carnegie).
La ràtio d'èxit de la innovació s'incrementa si s'escolta i implica a la gent adequada. Empleats, clients, proveïdors i altres stakeholders del negoci han d'estar involucrats en el procés de generació d'idees i innovació.
La innovació no ha de ser una responsabilitat exclusiva de l'àrea d'innovació, i de vegades excedeix el propi àmbit de la companyia.

6. "Només és possible avançar quan es mira lluny" (José Ortega i Gasset).
El procés d'innovació ha de ser un procés amb la intenció del llarg termini, però en el qual s'han de balancejar i combinar adequadament diferents tipus d'iniciatives: innovació de caràcter evolutiu (més pròpia de processos de millora contínua) amb iniciatives de caràcter més disruptiu, iniciatives amb resultats i retorns a curt termini davant d'altres orientades més a llarg termini, o iniciatives d'innovació basades en el negoci actual davant d'altres basades en possibles nous models de negoci.
L'objectiu és el llarg termini, però cal refermar i recolzar-se en el curt termini.

7. "Mesura el que sigui mesurable i fes mesurable el que no ho sigui" (Galileu Galilei).
Se sol dir que el que no es mesura no es pot gestionar. Cal disposar d'un sistema de ràtios i indicadors específics d'innovació que permeti conèixer la situació i evolució de la companyia, així com facilitar la seva comparació amb altres companyies.
Només amb dades es podrà tenir una idea clara d'on s'està, quins són els pròxims objectius a aconseguir i què cal fer per assolir-los.

8. "Un home amb una idea nova és un boig fins que la idea triomfa" (Mark Twain).
Les noves idees sorgeixen fonamentalment des de l'interior de les organitzacions i la clau de l'èxit consisteix no només a disposar de gent preparada, sinó entusiasmada, compromesa i amb capacitat de treballar de forma col·laborativa: cap invenció és totalment nova, emergeix d'una anterior.
Els processos, les tècniques i les eines no garanteixen la innovació, les persones són la clau perquè la innovació es produeixi ... o no.

9. "La funció de l'empresa és crear clients" (Peter Drucker).
Sens dubte una organització enfocada a la innovació i millora contínua ho ha de procurar en tots els seus àmbits d'actuació, però on realment té sentit innovar és en aquelles àrees directament relacionades amb els seus clients, que és la raó de ser de qualsevol companyia.
El client ha de ser el centre de qualsevol estratègia d'innovació per aconseguir proporcionar experiències úniques, simples i personalitzades.

10. "Només els més savis o els més necis mai canvien" (Confuci).
La posada en marxa de gairebé qualsevol iniciativa d'innovació porta inequívocament aparellada la superació de l'status quo i paradigmes assumits així com algun canvi dins de l'organització (de prioritats, processos, capacitats, ...), de manera que sempre sorgirà la necessitat d'enderrocar barreres i inèrcies establertes.
La innovació és un procés de canvi i com a tal, cal gestionar-lo.