dimecres, 7 de setembre de 2011

Guia d'aplicació de la ISO 26000 per a PIMEs - 0. Introducció


El Show de la moda de la RSC, de Tom Fishburne
Un dels grans problemes del món de les normatives tècniques -les normes ISO-, aplicable també a cada una de les matèries que aquestes tracten, és el de trobar instruments per a fer fàcil la seva implantació en les petites i mtijanes empreses, que són la majoria. Per això, és de celebrar que un conjunt d'organismes europeus que representen les PIMEs acabin d'elaborar la primera edició d'una Guia d'Aplicació NORMAPME per a PIMEs Europees de la Norma ISO 26000 per tal de donar-la a conèixer aquesta normativa sobre Responsabilitat Social a les empreses, i amb idees i exemples per facilitar la seva aplicació. (Al final d'aquest post hi detallo els títols de crèdits, sobre els seus autors).
Com sempre, s'ha publicat en pocs idiomes europeus, descuidant-se el català (per allò de la llengua vehicular del món econòmic, potser?). I, com que això es va convertint en una constant en tot el que trobo respecte la RSC -no entenen que la diversitat lingüística també forma part de la RSC-, em decideixo de traduïr-la, en els propers quatre posts, corresponents a cada un dels capítols de la Guia, segons el seu índex. (0. Introducció / 1. Principis / 2. Guia en matèries fonamentals de responsabilitat social / 3. Practicar la responsabilitat social ). Així doncs, començo amb la Introducció:

INTRODUCCIÓ
La present Guia d'Aplicació per a PIMES de NORMAPME està pensada para donar recolzament a l'ús eficient de la norma ISO 26000 per part de les petites i mitjanes empreses (PIMEs). Mentre que la ISO 26000 segueix un enfocament més aviat global, la present Guia inclou només aquelles recomanacions que poden ser rellevants per a les PIMEs europees.

Què és la Norma ISO 26000, “Guia sobre Responsabilitat Social”?
L'objectiu de la ISO 26000 és el d'oferir una Guia sobre Responsabilitat social a totes els tipus i tamanys d'organitzacions. Està redactada en forma de recomanacions, consells, propostes i orientacions. És un document de 100 pàgines que pretén ser aplicable globalment. Només de manera formal se l'anomena “norma”. Per un costat, segueix un enfocament d'aplicabilitat global per a tot tipus d'organitzacions, però per altra banda, reconeix que cada cas pot ser específic:
A l'aplicar aquesta Norma Internacional, és aconsellable que l'organització prengui en consideració la diversitat social, ambiental, legal, cultural, política i organitzacional, així como les diferències en les condicions econòmiques, sempre que siguin coherents amb la normativa internacional de comportament.” 1

Què no es la Norma ISO 26000?
A l'apartat d'“Objecte i camp de aplicació” s'explica, entre altres, la següent limitació:
Aquesta Norma Internacional no és una norma de sistemes de gestió. No és adequada, ni pretén servir per a propòsits de certificació, o ús regulatori o contractual. Qualsevol oferta de certificació o petició per a obtenir una certificació conforme a la Norma ISO 26000 es consideraria una tergiversació del propòsit i intenció d'aquesta Norma Internacional i una mala utilització de la mateixa. Donat que aquesta Norma Internacional no conté requisits, cap certificació certificació constituiria una demostració de conformitat respecte d'aquesta Norma Internacional. 2 3
Com a conseqüència, no es pot fer al·lusió a ISO 26000 en contractes o en reglaments governamentals, i – com que no conté requisits- no es puede usar per a l'avaluació o certificació d'una organització. Una avaluació significaria que s'han d'assignar diferents valoracions als assumptes de la ISO 26000 (per exemple la valoració del grau de compliment d'un assumpte en particular) i com a conseqüència les línies directrius es convertirien en requisits mesurables. Particularment les PIMEs haurien de ser conscients d'això, perquè algunes institucions de certificació podrien oferir una avaluació, un “Certificat ISO 26000” o incloure la ISO 26000 en altres paquets de certificació, el que seria un mal ús evident d'aquesta norma internacional.

Què es una PIME europea?
Europa comparteix valors comuns, una tradició de nacions i constitucions, lleis i reglaments que s'han desenvolupats particularment en les àrees del dret laboral i mediambiental, una cultura de compliment, mecanismes eficients d'execució que inclouen les lleis penals, una infraestructura tecnològica altament desenvolupada i un alt nivell d'educació i talents inventius. Les PIMEs europees són conegudes per practicar el compliment legal com a part inherent de la seva Responsabilitat social.
A Europa, les empreses mitjanes tenen fins a 250 empleats, les petites empreses fins a 50 i les micro empreses fins a 10. El seu volum de vendes anuals no ha d'excedir els 50 milions d'Euros o el seu balanç anual els 43 milions d'Euros.4 La gran majoria dels 20 milions de PIMEs europees5 es caracteritza per la propietat personal, essent aquesta gestionada pel propietari i amb estructures informals. Mentre que un 10% exporta productes i serveis, la majoria de PIMEs europees estan insertades en un context local on la comunitat en la que operen observa i examina constantement el seu comportament enfront de la societat.
El punt fort específic de les PIMES europees és la relació personalitzada amb el seu entorn. A través de l'aportació personal del propietari i gerent, poden contribuir a un futur millor.

Què es la Responsabilitat Social Empresarial (RSE)?
El terme RSE es refereix als comportaments voluntaris responsables de les empreses cap a la societat, i pressuposa el compliment de la llei per part d'aquestes. Les societats es distingeixen per diversos factors, entre els quals destaca la nació, la historia, la cultura, l'idioma, la religió, el nivell educatiu, la manera de pensar, la densitat de regulacions. En els països europeus, moltes activitats relacionades amb la RSE estan reglamentades legalment, una diferència significativa amb altres regions. Les diferents societats volen desenvolupar-se però també mantenir el seu caràcter especial. Com a conseqüència, la Responsabilitat social de les empreses està marcada per moltes dinàmiques, ja que les necessitats i exigències de les societats són específiques a cada lloc i estan subjectes a canvis continus. Mentre que l'èxit i la prosperitat econòmica són prerrequisits crucials per a realitzar contribucions a la societat, la pregunta clau és: ¿en què pot contribuir una PIME europea al desenvolupament de la seva societat? La resposta és específica per a cada PIME, segons la seva situació particular, les seves possibilitats i les necessitats prioritàries de la “seva” societat.

Perquè una PIME hauria de practicar la RSE?
Els majors beneficis que les PIMES poden obtenir d'un comportament socialment responsable són:
 • Una motivació i productivitat més alta per part dels empleats
 • Un augment de la reputació i de la confiança, el que porta a una apreciació elevada per part dels clients i proveïdors, i per tant, a un major èxit econòmic
 • Ser reconegut com a interlocutor vàlid, donat que operar públicament en la societat implica per a la PIME considerar les intencions dels clients, dels representants de la comunitat local, dels bancs, i d'altres parts interessades importants
 • Ser reconegut pel seu compromís autèntic, perquè la RSE no és una via ràpida cap a l'èxit econòmic, sinó una inversió que és rendible a llarg termini
 • L'acceptació dins de la comunitat, perquè la RSE permet a la PIME adaptar-se més ràpidament a les necessitats del seu entorn, inclús al dels seus clients.
De quina manera aquesta Guia pot ajudar?
Aquesta Guia d'apliació pretén ajudar a identificar aquelles recomanacions de la ISO 26000 que són rellevants per a les PIMEs europees. No és la seva intenció prescriure requisits o imposar càrregues addicionals ja que la RSE practicada està alineada amb els objectius de negoci de l'empresa.
Paral·lelament a aquesta anàlisi de possibles accions es recomana un enfocament col·lectiu, per exemple a través de les organitzacions patronals o cambres. Aquestes organitzacions també poden ajudar a representar els punts de vista de la PIME enfront a entitats governamentals o altres interlocutores de l'entorn de l'empresa.
Els peus de pàgina - notes del text:

1. ISO 26000:10: Capítol 1 -Objecte i camp d'aplicació, paràgraf 3
2. ISO 26000:10: Capítol 1 -Objecte i camp d'aplicació, paràgraf 4
3. El text és una cita de la norma ISO 26000:2010, reproduït amb el permís de l'Organització Internacional de Normalització (ISO). Es pot obtenir aquesta norma a través dels membres d'ISO i de la pàgina Web de la Secretaria de ISO: http://www.iso.org/. ISO té els drets d'autor.
4. Recomanació de la Comissió 2003/361/EC sobre la definició de PIMEs
Els títols de crèdit de la Guia:

Guia d'Aplicació NORMAPME per a PIMEs Europees de la Norma ISO 26000
Guia de Responsabilitat Social
Primera Edició, Juliol de 2011
Amb el suport financer de la Comissió Europea
Organismes editors:
 • European Office of Crafts, Trades and Small and Medium sized Enterprises for Standardisation
 • Bureau Européen de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises pour la Normalisation
 • Europäisches Büro des Handwerks und der Klein und Mittelbetriebe für die Normung
 • Organizzazione Europea dell Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese per la Standardizzazione
 • Organización Europea del Artesanado i de las PIMEs para la Estandarización
 • Europejskie Zrzeszenie Rzemiosla oraz Malych i Srednich Przedsiebiorstw dla Normalizacji
Aquest document ha estat elaborat per (en ordre alfabètic):
 • Marc Brundelius - Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (CEAM), Espanya
 • Sarah Burke - Organització europea de l'artesanat i de les petites i mitjanes empreses per la normalització (European Office for Crafts, Trades and Small and Medium-Sized Enterprises for Standardisation, NORMAPME), Brussel·les
 • Jan Dannenbring - Associació central de l'artesanat alemany i de les petites empreses (ZDH-Zentralverand Handwerks des Deutschen), Alemanya
 • Guido Gürtler - NORMAPME (Brussel·les) expert i CCI (París) observador d'ISO 26000
 • Helmut Haybach - Centre tecnològic per a la indústria de la fusta SL (Technologie-Zentrum Holzwirtschaft GmbH), Alemanya
 • Núria Moyes Prellezo - Confederació general de petites i mitjanes empreses (Confédération Générale des Petites et Empreses Moyenne), França
NORMAPME desitja expressar el seu agraïment pels comentaris de suport sobre aquesta Guia d'Aplicació per a PIMES rebuts per part dels líders del grup de treball responsable del desenvolupament de la ISO 26000 (ISO / TMB / WG SR Social Responsability), i de la secretaria central de la ISO.


5. Dades d'Eurostat