dimecres, 7 de setembre de 2011

Guia d'aplicació de la ISO 26000 per a PIMEs - 2. Guia en matèries fonamentals de Responsabilitat social


Allò que no ha de ser la responsabilitat social de les empreses, segons Piero Tonin

Aquest és el tercer de quatre post amb els que tradueixo al català la Guia d'aplicació de la norma 26000 per a PIMEs, editada per NORMAPME, l'associació europea per a petites i mitjanes empreses, seguint el seu índex (0. Introducció, 1. Principis, 2. Guia en matèries fonamentals de responsabilitat social, 3. Practicar la responsabilita social). En aquest blog s'expliquen les matèries fonamentals en la responsabilitat social de les empreses:

2. GUIA EN MATÈRIES FONAMENTALS DE RESPONSABILITAT SOCIAL

Segons la ISO 26000, les matèries fonamentals són: el govern organitzacional, els drets humans, les pràctiques laborals, el medi ambient, les pràctiques justes d'operació, els assumptes de consumidors, la participació activa i el desenvolupament de la comunitat.
Altres aspectes, com els factors econòmics, els aspectes relacionats amb la salut i la seguretat, la cadena de subministrament o assumptes de gènere es tracten transversalment en les matèries fonamentals. Una empresa ha de revisar totes les matèries fonamentals, encara que per a les PIME no totes són igualment rellevants.

a. Dret Humans
Hi ha dues categories àmplies de drets humans: la primera es refereix als drets civils i polítics i a la igualtat davant la llei. La segona es refereix als drets econòmics, socials i culturals, inclús el dret al treball, a l'educació i a l'alimentació. La majoria de lleis sobre els drets humans es refereixen a la relació entre l'Estat i l'individu; però també les empreses privades, com les PIMEs, poden tenir un efecte sobre els drets humans.
A la Unió Europea, el respecte dels drets humans és un principi fonamental establert per les Constitucions de tots els Estats membres i per diversos textos de la Unió Europea, com per exemple, la Carta Europea sobre els drets fonamentals. La protecció legal dels drets humans està garantida per les normes legals i el funcionament dels sistemes judicials. Per tant, els assumptes relatius als drets humans seran molt menys rellevants per a PIMEs europees que operin en un context local, regional o estatal que per a aquelles PIMEs siguin actives a nivell internacional, especialment en països en vies de desenvolupament.
S'haurien de considerar els següents assumptes referents als drets humans:
 • Situacions de risc en matèria de drets humans fora d'Europa: Les empreses haurien de ser conscients de les circumstàncies i dels entorns que posen en risc els drets humans (per exemple, en situacions d'inestabilitat política, pobresa, després de desastres naturals, corrupció, no presència de drets civils i polítics). A més a més, les empreses hauries de comportar-se de tal manera que evitessin tota complicitat amb la violació dels drets humans. S'haurien d'informar sobre les condicions socials i mediambientals en que es produeixen determinades mercaderies.
 • Discriminació i grups vulnerables: Una empresa hauria de tenir en compte tots els grups socials i especialment els grups vulnerables, per tal d'evitar la seva exclusió i discriminació. Els grups vulnerables poden estar constituïts, entre altres, per dones, persones amb alguna discapacitat i immigrants.
b. Pràctiques laborals
Les pràctiques laborals inclouen, entre d'altres assumptes, la contractació de treballadors, la finalització del contracte, la formació, els salaris, la salut i seguretat en el treball. En els Estats membres de la Unió Europea tots els estàndards laborals rellevants han sigut adoptats per la legislació o a través de convenis col·lectius. Els assumptes prioritaris haurien de ser:
 • Condicions laborals i protecció social: Una empresa s'hauria d'assegurar que les condicions laborals compleixen amb la legislació estatal i/o els estàndards establers pels convenis col·lectius (per exemple, els salaris, les jornades, les vacances, les pràctiques d'acomiadament, la protecció de la maternitat i l'accés als sistemes de seguretat social).
 • Diàleg social: Les empreses haurien de respectar i implementar els resultats del diàleg social, tenint present el marc legal existent i les tradicions nacionals.
 • Salut i seguretat en el treball: Amb la finalitat de prevenir malalties, ferides o inclús les morts relacionades amb l'ocupació, una empresa hauria de desenvolupar, implementar i mantenir una política de salut i seguretat ocupacional, que compleixi amb la legislació estatal respectiva o que voluntàriament vagi més enllà.
 • Desenvolupament humà i formació: Les PIMEs haurien de permetre als seus treballadors desenvolupar les seves aptituds i accedir a la formació quan això sigui possible.
c. Medi ambient
Les activitats de les empreses poden tenir un impacte sobre el medi ambient. Per tant, haurien de comportar-se de manera responsable amb el medi ambient, augmentant la conscienciació, analitzant i minimitzant el seu impacte potencial:
 • Prevenir la contaminació: Implementar tecnologies o estratègies per a reduir les emissions contaminants a l'aire o l'aigua, l'ús i els residus químics i tòxics perillosos, optimitzar la gestió de residus.
 • Ús sostenible de recursos: Els recursos no renovables (combustibles fòssils, metalls, etc) haurien de ser reemplaçats per recursos renovables allà on sigui possible. Paral·lelament, l'ús de recursos hauria de ser minimitzat en la mesura que sigui possible (energia, aigua, materials).
 • Atenuació del canvi climàtic: Cada empresa hauria de considerar la seva possible contribució al canvi climàtic, amb l'objectiu d'identificar-la, reduir-la i minimitzar-la.
 • Protecció dels ecosistemes: Una empresa pot actuar de manera més socialment responsable si protegeix i restaura l'hàbit natural minimitzant així el possible impacte de les seves activitats.
Totes les activitats ambientals haurien de ser tractades a nivell local i regional en cooperació amb els interlocutors afectats.

d. Pràctiques justes d'operació
Les empreses haurien d'operar de manera justa enfront dels seus clients i socis, proveïdors, institucions de govern i altres. Els següents assumptes relatius a les pràctiques justes d'operació poden ser rellevants:
 • Anticorrupció: Per a prevenir la corrupció a tots els nivells, una PIME pot, per exemple, recolzar i formar els seus treballadors i representants, amb la finalitat d'eradicar el suborn i la corrupció, augmentar la consciència entre ells i animar-los a denunciar violacions de les pràctiques d'anticorrupció.
 • Competència justa: L'empresa hauria de respectar les lleis i reglaments relatius a la competència, per exemple, per a prevenir el ‘dumping’ salarial o social.
 • Promoure la Responsabilitat social en la cadena de valors: La PIME hauria, en aquells casos en que sigui possible, animar a altres empreses a integrar criteris ètics, socials, ambientals i d'igualtat de gènere en les seves polítiques empresarials.
e. Assumptes de consumidors
Les empreses que operen en l'àmbit dels béns i serveis de consum han de proporcionar informació correcta i transparent i promoure el consum sostenible. Hi ha alguns aspectes que aquestes haurien de tenir en compte, encara que pot variar la seva rellevància segons el tamany:
 • Màrqueting just, informació objectiva i imparcial i pràctiques contractuals justes: La informació hauria de ser proporcionada de forma entenedora per als consumidors. Les PIMEs haurien, per exemple, d'indicar de manera clara i transparent el preu total i els impostos del producte, els termes i condicions per a la provisió i l'ús dels béns i serveis.
 • Informació: Les PIMEs haurien d'informar els consumidors sobre tots els aspectes rellevants pel que refereix a la salut i la seguretat.
 • Consum sostenible: Les empreses haurien de dissenyar productes i envasos que poden ser fàcilment reutilitzats, reparats o reciclats, amb l'objectiu de prolongar el seu cicle de vida.
 • Protecció de dades del consumidor i privacitat: Per a prevenir la recollida de dades personals, les empreses haurien de limitar la recollida de dades a allò essencial per al subministrament dels productes.
 • Les PIMEs haurien d'aplicar mètodes cooperatius en la gestió de queixes, amb l'objectiu de millorar les relacions amb els seus clients.
f. Participació activa i desenvolupament de la comunitat
Les empreses estan en relació amb la comunitat amb la que operen. A través de la participació activa i el desenvolupament de la comunitat, les PIMEs poden contribuir a enfortir la societat civil i elevar el benestar de la seva comunitat. Els següents aspectes poden ser rellevants:
 • Participació activa: Les empreses poden fer una aportació a les seves comunitats a través de la seva participació i del seu recolzament a les institucions civils. Una PIME hauria, per exemple, de consultar els grups comunitaris, participar en associacions locals i mantenir relacions transparents amb els representants del govern local, sense suborns.
 • Educació i cultura: Una empresa hauria de recolzar l'educació a tots els nivells (per exemple, afavorir el desenvolupament de las habilitats professionals dels grups en risc de marginalització social, oferir llocs per a aprenents, oferir formació contínua), promoure activitats culturals i ajudar a conservar i protegir el patrimoni cultural.
 • Desenvolupament tecnològic i accés: Las PIMEs poden fer una aportació a la comunitat si comparteixen coneixement, habilitats i tecnologia.
 • Inversió social: Les empreses haurien d'invertir o comprometre's amb programes dirigits a aspectes socials de la vida comunitària (relacionats amb l'educació, la formació, la cultura, la salut). Han de considerar la possibilitat de cooperar de manera contínua i acompanyar les comunitats, governs, organitzacions empresarials o no governamentals (ONG) per a maximitzar sinergies.