dilluns, 19 de setembre de 2011

Principis per a la Inversió Responsable

Ja que en un post anterior vaig entrar en la dinàmica de la Inversió Responsable, val la pena seguir-ne la beta. Per començar, per rectificar la meva afirmació que a casa nostra ningú s'hi fixa, en aquestes qüestions. I és que hi ha una entitat -per exemple, FETS, Finançament Ètic i Solidari, que treballa tant per promoure la Banca Ètica com en l'anàlisi de qüestions relacionades amb les Inversions Responsables i el conjunt del sistema financer, a partir del seu Observatori de les Finances Ètiques; o l'Observatori de SETEM per a les finances ètiques que, a banda de publicar diverses anàlisis sobre entitats bancàries concretes, també ha promogut campanyes més actives, fins i tot de denúncia directa en les assemblees generals d'aquestes entitats bancàries gens ètiques.
Pel que fa a la Inversió Socialment Responsable o Inversió Responsable "a seques", cal dir que ens referim al procés de presa de decisions d'inversió que té en compte consideracions socials i mediambientals, a més de les consideracions financeres tradicionals (liquiditat, seguretat, rendibilitat). És a dir, es tracta d'una metodologia d'inversió que pren en consideració criteris de responsabilitat social, o sostenibilitat, a l'hora de prendre decisions d'inversió o estalvi. La inversió socialment responsable tracta d'afavorir les pràctiques que tinguin en compte la protecció del medi ambient i el consumidor, la qualitat dels productes, o la diversitat. En moments de crisi provocada, entre altres, pel fet que els bancs i altres inversors han estat potenciant inversions especulatives, sense cap mirament ètic, és bo reflexionar-hi una mica.
Per això, i seguint amb la meva línia de traduir documents bàsics i fonamentals en la nostra llengua, que comporten les reflexions i fites importants en la dinàmica internacional de la Responsabilitat social corporativa, a continuació exposo els Principis per a la Inversió Responsables, recollits en un document de les Nacions Unides, en una iniciativa que ja comença a tenir alguns anys, encapçalada pel mateix Secretari General de l'ONU del moment, Kofi Annan.
El document, recollit en el també web de RSCat promogut per la Generalitat (l'enllaç és a la versió en castellà, sense ni tan sols traduir-la), conté diversos apartats. A continuació, us llisto els Principis:
 1. Incorporar les qüestions ASG (ambientals, socials i de governança empresarial) en els processos d'anàlisi i adopció de decisions en matèria d'inversions.
 2. Ser propietaris de béns actius i incorporar les qüestions ASG a les pràctiques i polítiques.
 3. Demanar a les entitats en les que s'inverteixi que publiquin les informacions apropiades sobre les qüestions ASG.
 4. Proveïr l'acceptació i aplicació dels Principis en la comunitat global de la inversió.
 5. Col·laborar per a millorar l'eficàcia en l'aplicació dels Principis.
 6. Informar sobre les activitats i progressos en l'aplicació dels Princips.
Uns Principis que, només amb la seva redacció textual, sonen molt espessos. Per tal d'intentar fer-ho comprensible, en l'annex us afegeixo el text sencer: des de la Introducció, l'explicació dels Principis amb les mesures possibles a adoptar, la Carta del Secretari General de l'ONU, l'explicació de com es varen desenvolupar els Principis, i les Preguntes Més Freqüents, que serveixen per comprendre molt millor l'esperit del document sobre la Inversió Responsable. A veure si aconseguim que els inversors adoptin principis ètics!
Principis per a la Inversió Responsable

Introducció
És una opinió creixent entre els professionals de la inversió que les qüestions ambientals, socials i de governança empresarial (ASG) poden afectar el rendiment de les carteres d'inversió. Els inversors que estiguin complint el seu deure fiduciari (o l'equivalent) han de prendre en consideració aquestes qüestions adequadament, però a la data no han tingut el marc estructural que se'ls permeti. Els Principis per a la Inversió Responsable proporcionen aquest marc estructural.
Els Principis són voluntaris i un ideal al qual aspirar. No són vinculants, però proporcionen en canvi un menú d'accions possibles per incorporar les qüestions ASG en els processos de presa de decisions i en les pràctiques de gestió d'actius convencionals dels inversors.
El signar representa un compromís molt real amb els Principis, i demostra un suport de part del lideratge d'alt nivell de tota la comunitat de la inversió. L'aplicar els Principis no només portarà a millors rendiments financers a llarg termini sinó també a una millor alineació entre els objectius dels inversors institucionals i aquells de la societat en general.

PRINCIPIS per a la inversió responsable
Com a inversors institucionals, tenim el deure d'actuar en el millor interès a llarg termini dels nostres beneficiaris. En aquesta funció fiduciària, estimem que les qüestions ambientals, socials, i de governança empresarial (ASG) poden afectar el rendiment de les carteres d'inversió (en diferents graus segons les empreses, sectors, regions, classes d'actius i el moment). També reconeixem que l'aplicació d'aquests principis pot fer que els inversors actuïn d'acord amb objectius més amplis de la societat. Per tant, en la mesura que sigui compatible amb les nostres responsabilitats fiduciàries, ens comprometem al següent:

1. Incorporarem les qüestions ASG en els nostres processos d'anàlisi i d'adopció de decisions en matèria d'inversions.
Mesures possibles:


 • Abordar les qüestions ASG en les declaracions de política d'inversions;
 • Donar suport a la elaboració d'instruments, paràmetres de mesura i anàlisis relacionades amb les qüestions ASG;
 • Avaluar la capacitat dels gestors interns de carteres d'inversió per incorporar les qüestions ASG;
 • Avaluar la capacitat dels gestors externs de carteres d'inversió per incorporar les qüestions ASG;
 • Demanar als proveïdors de serveis d'inversió (com ara els analistes financers, els consultors, els agents de borsa, les empreses d'investigació i les agències de classificació de valors) que integrin els factors ASG en les investigacions i anàlisi en curs;
 • Encoratjar la recerca universitària i d'altres tipus sobre aquest tema;
 • Promoure la capacitació en les qüestions d'ASG dels professionals de la inversió.
2. Serem propietaris de béns actius i incorporarem les qüestions ASG a les nostres pràctiques i polítiques.
Mesures possibles:


 • Elaborar i fer pública una política de propietat activa d'acord amb els Principis;
 • Exercir els drets de vot o vigilar el compliment de les polítiques de votació (si es deleguen els drets de vot);
 • Establir una capacitat de compromís (directament o per delegació);
 • Participar en l'elaboració de polítiques, reglaments i fixació de normes (per exemple, promovent i protegint els drets dels accionistes);
 • Registrar resolucions d'accionistes d'acord amb consideracions ASG de llarg termini;
 • Comprometre amb les empreses sobre qüestions ASG;
 • Prendre part en iniciatives d'activisme col.lectiu dels accionistes;
 • Demanar als gestors de carteres d'inversió que fomentin el compromís dels accionistes amb els temes ASG i que divulguin públicament informació sobre compromisos d'aquest tipus.
3. Demanarem a les entitats en les que invertim que publiquin les informacions apropiades sobre les qüestions ASG
Mesures possibles:
 • Demanar la publicació d'informes normalitzats sobre qüestions ASG (utilitzant instruments com ara el Global Reporting Initiative);
 • Demanar que les qüestions ASG s'integrin en els informes financers anuals;
 • Demanar a les empreses que proporcionin informació relativa a l'adopció de regles, normes, codis deconducta o iniciatives internacionals pertinents, o la seva adhesió a les mateixes (tal com el Pacte Mundial de les Nacions Unides);
 • Donar suport a les iniciatives i resolucions dels accionistes que promoguin la difusió de les qüestions ASG.
4. Promourem l'acceptació i aplicació dels Principis en la comunitat global de la inversió
Mesures possibles:
 • Incloure requisits relacionats amb els principis en les peticions de propostes (PDP);
 • Adaptar els mandats de les inversions, els procediments de monitoratge, els indicadors de rendiment i els mecanismes d'incentivació en conseqüència (per exemple, vetllar perquè els processos de gestió de les inversions tinguin en compte, si escau, horitzons a llarg termini);
 • Comunicar expectatives ASG als proveïdors de serveis d'inversió;
 • Revisar les relacions amb proveïdors de serveis que no compleixen amb expectatives ASG;
 • Donar suport a la elaboració d'instruments per establir paràmetres de referència sobre la integració de les qüestions ASG;
 • Donar suport a innovacions en el marc regulatori i / o polític que permetin l'aplicació dels Principis.
5. Col·laborarem per millorar la nostra eficàcia en l'aplicació dels Principis
Mesures possibles:
 • Donar suport / participar en xarxes i plataformes d'informació per compartir instruments, mancomunar recursos i fer usos dels informes d'inversors com a font d'aprenentatge;
 • Abordar col·lectivament qüestions incipients pertinents;
 • Elaborar o donar suport a iniciatives adequades de col·laboració.
6. Informarem sobre les nostres activitats i progressos en l'aplicació dels Principis
Mesures possibles:
 • Mostrar com les qüestions ASG s'integren en les pràctiques d'inversió;
 • Divulgar les mesures de propietat activa (votacions, compromisos d'accionistes i / o diàleg sobre polítiques);
 • Divulgar les expectatives que es tenen respecte als proveïdors de serveis en relació amb els Principis;
 • Comunicar amb els beneficiaris sobre qüestions ASG i els Principis;
 • Informar sobre els progressos i / o èxits relatius als Principis d'acord amb la filosofia del "Complir o Explicar";
 • Tractar de determinar l'impacte dels Principis;
 • Fer ús de la redacció d'informes per fomentar la conscienciació d'un públic més ampli d'actors-parts interessades.
Els Principis per a la Inversió Responsable van ser elaborats per un grup internacional d'inversors institucionals tenint en compte la creixent importància de les qüestions ambientals, socials i de governança empresarial per a les pràctiques d'inversió. El procés va ser convocat pel secretari general de les Nacions Unides.
En signar els Principis, nosaltres com a inversors ens comprometem públicament a adoptar i aplicar-los, quan estiguin d'acord amb les nostres responsabilitats fiduciàries. Ens comprometem també a avaluar l'eficàcia i millorar el contingut dels Principis al llarg del temps. Estem convençuts que això millorarà la nostra capacitat per complir els compromisos adquirits amb els beneficiaris, així com a que les nostres activitats d'inversió estiguin en major consonància amb els interessos més amplis de la societat.
Encoratgem a altres inversors a adoptar els Principis.

Per qui en vulgui saber més, doncs, adjunto el Missatge del Secretari General de les Naciona Unides, el desenvolupament dels Principis, les Preguntes més freqüents i els títols de crèdit del document. ...
Els Principis per a la Inversió Responsable són un iniciativa del Secretari General de les Nacions Unides i executada per la Iniciativa Financera del PNUMA i el Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Missatge del Secretari General de Nacions Unides
A principis del 2005, vaig convidar a un grup de líders de la comunitat internacional d'inversions per desenvolupar un conjunt de principis globals de millors pràctiques per a la inversió responsable. Aquesta iniciativa tenia les seves arrels en el cada vegada major enteniment que, mentre que les finances impulsen l'economia global, les pràctiques de presa de decisions i polítiques d'identificació de les inversions no reflecteixen prou les consideracions socials i ambientals. En efecte, em va preocupar que els principis de desenvolupament sostenible, tot i tenir un creixent suport polític i de l'opinió pública, continuarien tenint problemes en reforçar-se a menys que s'integraran d'una millor manera a l'anàlisi i avaluació de les inversions.
Un dels principals problemes ha estat la preocupant manca de connexió entre la responsabilitat empresarial com un imperatiu de gestió àmpliament declarat, i el comportament en la pràctica dels mercats financers, que són molt sovint guiats primordialment per consideracions a curt termini a costa de els objectius a llarg termini. En anys recents, tot i que cada vegada més companyies han adoptat la responsabilitat empresarial-incloent a través de la iniciativa de Pacte Mundial de Nacions Unides - esforços, amb rares excepcions, no han estat reconeguts o recompensats per la comunitat financera. Això no vol dir que hi hagi una manca d'interès o desig per part dels inversors. Més aviat, el factor predominant ha estat l'absència d'un conjunt de directrius comunes que els inversors tant individuals com institucionals puguin utilitzar per avaluar plenament els riscos i les oportunitats.
Els Principis per a la Inversió Responsable responen a aquesta necessitat. Desenvolupats per importants inversors institucionals en un procés supervisat per la Iniciativa Financera del Programa Ambiental de Nacions Unides i el Pacte Mundial de Nacions Unides, els Principis inclouen criteris ambientals, socials i de governança empresarial, i proporcionen un marc estructural per aconseguir millors rendiments a llarg termini de les inversions i un major nombre de mercats sostenibles. Tinc l'esperança que els Principis ajudaran a alinear les pràctiques d'inversió amb els principis de les Nacions Unides, d'aquesta manera contribuir a una economia global més integral i estable.
Estenc una invitació als inversors institucionals i als seus socis financers a tot el món a adoptar aquests principis i a donar-los vida en les seves activitats i presa de decisions quotidianes. Actuant col·lectivament amb base en els Principis per a la Inversió Responsable, podem ajudar a protegir tots els actius valuosos del món.
Kofi A. Annan, Secretari General de les Nacions Unides


Desenvolupant els Principis per a la Inversió Responsable
A principis del 2005 el secretari general de les Nacions Unides va convidar a un grup dels més importants inversors institucionals a nivell mundial a unir-se al procés per al desenvolupament dels Principis per a la Inversió Responsable (PRI). Individus representant a 20 inversors institucionals de 12 països van estar d'acord a participar en el Grup d'Inversors. El Grup va acceptar l'autoria dels Principis, i va tenir la llibertat de desenvolupar-tal com ho sentís necessari.
El Grup va tenir el suport d'un conjunt de 70 experts de diverses àrees d'actuació dins de la indústria de la inversió, incloent organitzacions intergovernamentals i governamentals, de la societat civil i acadèmics. El procés, que va ser portat a terme entre l'abril del 2005 i gener del 2006 va implicar un total de cinc dies de deliberacions directes per part dels inversors i quatre dies per part dels experts, amb centenars d'hores d'activitats de seguiment. Els Principis per a la Inversió Responsable van sorgir com a resultat d'aquestes reunions. El procés va ser coordinat per la Iniciativa Financera del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI) i el Pacte Mundial de Nacions Unides. Els PRI reflecteixen els valors medul.lars del grup de grans inversors l'horitzó d'inversió és generalment prolongat, i les carteres estan de manera freqüent altament diversificades. No obstant això, els Principis estan oberts al suport de tots els inversors institucionals, gestors de carteres d'inversió i proveïdors de serveis professionals d'inversió.
Després del llançament dels Principis, la segona fase del procés promourà l'adopció dels Principis per inversors addicionals, proporcionarà els recursos necessaris per assistir als inversors en la implementació dels Principis i per facilitar la col·laboració entre els signataris.

Preguntes més Freqüents:
Quin és l'objectiu primordial del projecte dels Principis per a la Inversió Responsable (PRI)?
Els Principis per a la Inversió Responsable tenen com a objectiu ajudar els inversors institucionals a integrar la consideració de les qüestions ambientals, socials i de governança empresarial (ASG) als seus processos de presa de decisions i a les seves pràctiques de gestió d'actius, millorant d'aquesta forma els rendiments a llarg termini per als beneficiaris.

Per què necessitem aquests principis?
Els inversors institucionals tenen el deure d'actuar pel millor interès d'aquells dels actius de què són responsables. Aquest deure inclou considerar adequadament cada factor, incloent les qüestions ASG, que materialment afectin el rendiment.
Malgrat el considerable treball d'importància en aquesta àrea realitzat a través de diversos anys pels propietaris dels actius i els gestors de les carteres d'inversions, els grans inversors institucionals no tenen un marc estructural per a la integració sistemàtica de les qüestions ASG en les pràctiques de presa de decisions i polítiques d'identificació de les inversions. Els PRI proporcionen aquest marc estructural.

Qui va desenvolupar els Principis per a la Inversió Responsable?
Els Principis van ser desenvolupats per un grup de professionals de la inversió representant a 20 grans inversors institucionals de 12 països reunits per invitació del Secretari General de Nacions Unides, Kofi Annan. Van comptar amb el suport d'un grup de 70 experts de diversos àrees de la indústria de la inversió, incloent organitzacions intergovernamentals i governamentals, de la societat civil i acadèmics.
El procés va ser coordinat per la Iniciativa Financera del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI) i el Pacte Mundial de Nacions Unides.

Com influenciarà els rendiments la implementació dels Principis?
Implementar els Principis portarà a un millor enteniment d'una gran quantitat de qüestions materials que han de resultar en un increment en els rendiments i un menor risc. Els signataris formaran part d'una xarxa, la qual cosa crearà oportunitats de compartir recursos, reduint els costos d'investigació i de polítiques d'identificació actives. Els Principis també permetran als inversors treballar junts per abordar un conjunt de problemes sistèmics que, si són solucionats, poden portar a unes condicions de mercat en general més estables, responsables i rendibles.

Quines són les repercussions per al deure fiduciari?
Els Principis es basen en la premissa que les qüestions ASG poden afectar l'exercici de les inversions i que la consideració adequada d'aquestes qüestions forma part de la garantia d'uns rendiments més ajustats al risc i que, per tant, entra fermament dins de les fronteres dels deures fiduciaris dels inversors. Els Principis declaren clarament que s'han d'aplicar únicament en formes consistents amb aquests deures.

Com es relacionen els Principis amb la Inversió Socialment Responsable (ISR)?
Els Principis estan dissenyats per ser compatibles amb els estils d'inversió dels grans inversors institucionals amb carteres molt diversificades, i que operen dins d'un marc estructural fiduciari tradicional. Els Principis s'apliquen a la indústria de la inversió en la seva totalitat i no estan dissenyats per ser rellevants únicament respecte dels productes de la ISR. No obstant això, els Principis assenyalen un nombre d'enfocaments - com el de les polítiques d'identificació actives i la integració de qüestions ASG a l'anàlisi d'inversió - que la ISR i molts gestors de fons de governança empresarial també practiquen.

Requereixen els Principis de l'exclusió o la supervisió de determinades companyies o sectors?
No; els principis suggereixen una política de comunicació amb les companyies en lloc d'una revisió / supervisió o l'evitar la compra d'accions basant-se en els criteris ASG (tot i que aquest pugui ser un enfocament apropiat per a alguns inversors). Els Principis estan dissenyats en general per a grans inversors que estan altament diversificats i que tenen interessos considerables en les companyies, la qual cosa fa freqüentment impràctica la desinversió o l'evitar l'adquisició de determinades accions.

Què significa això per a la cadena d'oferta de les inversions?
Perquè els inversors institucionals puguin assolir el funcionament d'aquests Principis, necessitaran encoratjar un canvi en la manera com els seus agents incorporin les qüestions ASG en els seus processos. Els Principis 1 i 4 donen alguns suggeriments per fer-ho possible. És també probable que la cadena d'oferta - gestors de fons, analistes i consultors - respondrà als Principis oferint productes i serveis que ajudin a la implementació.

Com ajudaran els PRI als inversors en el seu treball diari?
Els PRI proporcionen als inversors un marc estructural d'alt nivell per integrar les qüestions ASG en les decisions d'inversió. A mesura que els signataris vagin desenvolupant polítiques i procediments per a la integració, la secretaria dels PRI estarà a la seva disposició per ajudar els inversors a implementar-los.
Els PRI estimularan així mateix una millor investigació sobre els impactes d'aquestes qüestions en les inversions, la qual cosa portarà a un més ampli ventall de productes i serveis per als inversors.

Quins són els beneficis de fer-se signatari?
Els beneficis per als signataris inclouen:
 • Un marc estructural comú per integrar les qüestions ASG.
 • Suport de part de la secretaria dels PRI que produirà materials d'orientació i facilitarà la creació d'equips de treball que explorin assumptes d'interès comú per a la implementació dels Principis.
 • Accés a una xarxa global (incloent gran part dels inversors institucionals del món) per tenir exemples de bones pràctiques.
 • Oportunitats per a col·laborar amb altres signataris, disminuint així els costos de recerca i implementació.
 • Beneficis de reputació en demostrar públicament un compromís d'alt nivell, a l'integrar les qüestions ASG.
Qui pot signar?
Hi ha tres categories principals de signataris. S'espera un compromís de part del lideratge d'alt nivell de l'organització signant a través de tota la indústria de la inversió.
 • Propietari d'actius: Organitzacions que representen a propietaris d'actius finals que posseeixen fons de jubilació de llarg termini, assegurances i altres actius. Com a exemples, inclouen fons de pensió, fons de reserva de govern, fundacions, companyies d'assegurances i reassegurances i organitzacions dipositàries. Aquesta és la principal categoria de signataris.
 • Gestor de carteres d'inversió: Companyies de gestió d'inversions que serveixen al mercat institucional i / o de petites inversions, i administren actius com a proveïdors de terceres persones. Els signataris seleccionen per si mateixos la categoria que els correspon, però la Taula Directiva dels PRI es reserva el dret d'ajustar-quan sigui apropiat. Tot i que les categories no estan dissenyades per ser vinculants, la regla general és que un inversor serà considerat com a propietari d'actius i no com a gestor d'inversions si fa servir més fons propis que de clients tercers.
 • Proveïdor de serveis d'inversió: Organitzacions que ofereixen productes o serveis a propietaris d'actius i / o gestors d'inversions. Tot i que aquests proveïdors de serveis professionals no siguin gestors d'actius pròpiament, tenen una considerable influència en la manera com els seus clients enfoquen les qüestions ASG. Per aquest grup, signar és un reconeixement de la rellevància de les qüestions ASG per a la gestió d'inversions. També representa un compromís de proporcionar als clients serveis que donin suport la implementació dels Principis, i a millorar aquests serveis amb el temps.
Podem signar en representació del nostre fons d'ISR o de pràctica ASG únicament?
No. L'objectiu és que els Principis siguin integrats a la inversió convencional i a les pràctiques i polítiques d'identificació a través de les funcions d'inversió d'una organització en la seva totalitat. No són aplicables únicament dins de classes d'actius específiques o línies de productes (això s'aplica a totes les categories de signatari). Els principis han estat dissenyats com un compromís de part del lideratge de més alt nivell de tota la indústria de la inversió. Es reconeix que això pot portar el seu temps, però si fem balanç, els signataris creadors de l'avantprojecte creuen que el compromís de la totalitat de l'organització és important per al procés.

Implica un compromís financer el signar?
No hi ha una quota obligatòria vinculada amb la signatura dels Principis. Hi ha una quota suggerida (però completament voluntària) de $ 5,000-10,000 que té per objecte ajudar a la secretaria en el seu treball de suport als signataris i promoció dels Principis.

Quins recursos es requereixen per implementar els Principis?
Els inversors triaran implementar els Principis de diferents formes, i aquestes eleccions afectaran els requisits dels recursos. Com a mínim, les institucions d'assignar suficient temps del seu personal perquè puguin entendre adequadament els tipus d'activitats suggerits en els Principis, investigar com han estat usats aquests Principis per altres inversors i començar el procés d'implementació.

Què passa si signem però no podem complir?
No hi ha sancions legals o reguladores associades amb els Principis. Estan dissenyats per ser voluntaris i un ideal al qual aspirar. Hi ha el risc de pèrdua de reputació associat amb signar i posteriorment no prendre cap acció, però els compromisos són, per a la major part dels signataris, un treball en progrés i una direcció cap on anar, en comptes d'una llista vinculant que s'hagi de complir. L'enfocament inicial és cap a la innovació, la col.laboració i l'aprenentatge per la pràctica. A mesura que el projecte es desenvolupi amb el pas del temps, la Taula Directiva considerarà en quina forma podrien els signataris monitoritzar i informar del seu progrés.

Qui regula el projecte dels Principis per a la Inversió Responsable?
Els Principis seran regulats per una taula directiva, integrat majoritàriament per propietaris d'actius, elegits l'interior de la categoria de propietaris d'actius dels signataris. L'ONU serà representada i hi haurà quota per a membres addicionals que siguin nomenats per la taula directiva a mesura que vagin sent requerits.

Quina diferència produiran en el món, els Principis?
Mentre que aquests principis estan dissenyats per augmentar els rendiments de llarg termini als beneficiaris, la seva posada en pràctica també impulsarà una major consideració de les qüestions ASG a través dels sectors d'inversió i empresarials en conjunt. Noves investigacions i millors paràmetres de mesura seran desenvolupats per donar suport als inversors a mesura que es vagin convertint en propietaris actius. Impulsats a adoptar un enfocament més sistemàtic en l'administració de les qüestions ASG, l'administració empresarial prendrà un major interès en aquests factors extra-financers de risc i recompensa, que acabaran definint la rendibilitat empresarial a mitjà i llarg termini. D'aquesta manera, els Principis per a la Inversió Responsable contribuiran a un millor comportament empresarial en qüestions ambientals, socials i de governança.

Títols de crèdit / Agraïments:

Líders de Projecte:
 • Paul Clements-Hunt, Director d'Unitat, PNUMA IF
 • Gavin Power, Assessor Sènior, Pacte Mundial de Nacions Unides
 • James Gifford, Responsable de Projecte, PRI
 • Jacob Malthouse, Responsable de Programa, Inversió, PNUMA IF
Equip del Projecte:
 • Gordon Hagart
 • Philip Walker
 • Trevor Bowden
 • Yuki Yasui
 • Ken Maguire
 • Natalie Ryan
 • Careen Abb
 • Adam Garfunkel
Consultora: Jane Ambachtsheer, Mercer Investment Consulting

President del Grup d'Inversors: Colin Melvin, Fons de Pensions de British Telecom.

Presidents del Grup d'Experts: Nick Fitzpatrick, Carlos Joly

Grup d'Assessors (procés)
 • Matt Christensen
 • Stephen Davis
 • Steve Waygood
 • Jean-Pierre Sicard
 • Raj Thamotheram
 • Ariane van Buren
 • Caroline Williams
 • Gràcies a Paul Gilbert i Divyesh Hindocha de Mercer Investment Consulting per la seva ajuda en la facilitació del Grup d'Inversors.
Les reunions van ser amablement auspiciades per les següents organitzacions:
 • Pacte Mundial de Nacions Unides
 • Caisse des Dépôts
 • Borsa de Valors de Toronto i la Taula Rodona Nacional Sobre el Medi Ambient i l'Economia, Canadà
 • Mercer Investment Consulting
 • Institut per a la Inversió Responsable, Boston College
Les agències implementadores dels PRI estan en deute amb el Patrocinador Caisse des Dépôts, els promotors ABN AMRO Asset Management i Insight Investment, i el suport professionals de FTSE Group i KPMG Sustainability. Les agències també voldrien estendre un agraïment especial als membres del Grup d'Inversors i del Grup d'Experts per la seva inestimable contribució al procés.

Dissenyat i produït per Rebus, Paris.
Imprès a Mèxic sobre paper 100% reciclat.

http://www.unpri.org/
info@unpri.org

1 comentari:

jomateixa ha dit...

uf, he acabat mig marejada...