dimecres, 7 de setembre de 2011

Guia d'aplicació de la ISO 26000 per a PIMEs - 3. Practicar la responsabilitat social

Aquest és el quart i darrer post amb els que acabo la traducció al català de la Guia d'aplicació de la norma 26000 per a PIMEs, editada per NORMAPME, l'associació europea per a petites i mitjanes empreses, seguint el seu índex (0. Introducció, 1. Principis, 2. Guia en matèries fonamentals de responsabilitat social, 3. Practicar la responsabilita social).
En aquest post s'explica com portar a la pràctica els fonaments de la RSC a les petites i mitjanes empreses.3. PRACTICAR LA RESPONSABILITAT SOCIAL

Les PIMEs practiquen la RSE d'una manera més informal, pràctica i sovint espontània. Això no implica necessàriament canviar els seus processos. La propietat pot decidir sobre els processos i estructures segons els requisits, sense adoptar un sistema específic de presa de decisions i implementació.
La integració de la RSE en una PIME implica compromís i comprensió, fet que cal iniciar a nivell superior; és a dir, de la propietat. Per a comprometre's amb èxit amb la RSE cal incloure els treballadors de manera adequada. Això pot requerir informació, mesures i formació específiques, així com l'oportunitat per als treballadors d'expressar les seves idees, suggeriments i crítiques.

a. Comprendre la Responsabilitat social d'una PIME
 • Implicació personal: L'empresa ha d'identificar els potencials impactes negatius socials, ambientals i econòmics de les seves decisions i activitats, per tal d'evitar-los o reduir-los. En el cas de les PIME, això es basa en gran part en la implicació personal de la seva propietat.
 • Determinar la rellevància de les matèries i assumptes fonamentals: Una empresa hauria d'analitzar la rellevància de les matèries i assumptes fonamentals. En aquesta anàlisi pot implicar els seus interlocutors per tal d'ampliar-ne la perspectiva.
 • L'esfera d'influència d'una PIME: Les PIMEs poden exercir la seva influència de manera individual, a través de les seves competències personals, o adoptant un enfocament col·lectiu a través de les seves associacions sectorials.
 • Una acció cada vegada: Una vegada identificades les matèries fonamentals rellevants, els assumptes i l'esfera d'influència, una PIME pot trobar que diferents aspectes poden ser rellevants per tal de desenvolupar les seves activitats. Tot i amb això, per tal d'evitar ineficiències, la PIME ha de ser curosa abans de començar diverses activitats a la vegada. Més aviat, hauria d'establir prioritats i realitzar una acció cada vegada.
b. Enfocament col·lectiu
Adoptar un enfocament col·lectiu pot ajudar una PIME a ser apercebuda millor per la societat. Les PIMEs haurien de practicar l'enfocament col·lectiu directament amb altres PIMEs o amb associacions. En aquest darrer cas, com a primer pas, la PIME ha de decidir quina associació és rellevant per a ella. La transparència i la presa democràtica de decisions són fonamentals per a qualsevol associació.
En la percepció pública es reconeix les PIMEs com a part del sector específic en el que treballen. Estan afectades no només per interessos locals i regionals sinó que també s'enfronten a una àmplia gamma d'obligacions legals desenvolupades a un nivell estatal o europeu. Els convenis col·lectius sobre salaris i condicions laborals dels treballadors es negocien sovint mitjançant les federacions estatals. Els interessos comuns locals haurien d'estar organitzats i presentats per associacions regionals professionals. L'enfocament col·lectiu com a forma específica de gestió de xarxes pot millorar les possibilitats individuals de les PIMEs quan al seu nivell d'influència.

Alguns exemples són:
 • Recolzament a les activitats comunes en el sector industrial específic
 • Foment de les habilitats de qualificació per a un ofici i dels requisits de la formació professional
 • Millora de la reputació de la indústria i foment de la confiança pública
 • Compartir coneixement tècnic i informació, com per exemple l'accés a noves tecnologies
 • Prevenció o reducció de conflictes potencials amb els consumidors respecte a productes o serveis
 • Una associació funciona com a “portaveu” dels seus membres respecte a diversos temes, i pot representar els seus interessos enfront del govern, els sindicats i altres associacions
c. Comunicació
La comunicació sobre l'ús responsable de la ISO 26000 és de gran importància. Tot i amb això, cada empresa individual ha de decidir com vol comunicar, segons els seus recursos i prioritats.
Comunicar sobre RSE pot ser molt positiu, tant per a la imatge interna com externa de la PIME: Permet entrar en diàleg amb els interlocutors amb més facilitat i pot motivar els treballadors. Per a comunicar de manera efectiva, la informació ha de ser completa, entenedora, exacta, puntual i accessible.

Exemples de comunicació interna:
 • Convocar reunions freqüentes amb els treballadors per tal d'informar-los sobre el progrés assolit en temes de RSE.
 • Oferir als treballadors la possibilitat de formular suggeriments.
 • Comunicar els valors de l'empresa, col·locant cartells a oficines o plantes de producció.
 • Produir un butlletí de notícies intern.
Exemples de comunicació externa:
 • Informació a la pàgina Web de l'empresa sobre les seves pràctiques en matèria d'RSE.
 • Actualitzar freqüentment les llistes de contactes per a enviar correus electrònics amb informació sobre les darreres pràctiques relatives a la RSE.
 • Difondre fulletons.
 • Organitzar esdeveniments per tal de presentar iniciatives d'RSE exemplars.
La comunicació pot adoptar diferents formes, incloent reunions, esdeveniments públics, butlletins de notícies, publicitat, informes o blogs, entre altres.
La comunicació es pot millorar considerablement amb l'ajut de les associacions sectorials. En efecte, es poden considerar les següents accions conjuntes: les declaracions públiques, el lobbying responsable i la gestió de les relacions amb els mitjans de comunicació de masses, la coordinació amb els partits polítics i els projectes comuns a nivell estatal o regional.

d. Iniciatives voluntàries
La RSE es construeix sobre la base d'iniciatives voluntàries i no es pot imposar a les PIMEs per llei. Hi ha moltes associacions empresarials que han desenvolupat iniciatives voluntàries amb la finalitat d'assistir els seus membres en l'optimització de la seva responsabilitat social, bé es tracti de codis de conducta, recomanacions o guies d'aplicació. Una PIME hauria d'avaluar si una determinada iniciativa podrà ajudar-la en la seva responsabilitat social. Hi ha diversos criteris que es poden aplicar per tal de decidir si es participa o no en una iniciativa:
 • la coherència entre els principis de la iniciativa i els principis de la RSE
 • la reputació de l'associació que desenvolupa la iniciativa
 • les possibilitats de participació que ofereix

Exemples de tals iniciatives són:
 • Guia de la RSE desenvolupada per la CGPME (Confédération Générale des Petites et Moyennes Enterprises, Francia) (en francès 15/05/2011)
 • Codi de conducta de ZVEI (l'associació alemanya de fabricants de la indústria elèctrica i electrònica; el seu codi de conducte està disponible en diversos idiomes (en alemany, 15/05/2011)
 • RSE Alemanya (CSR Germany): es tracta d'un fòrum ofert per BDA (Confederació de les associacions patronals alemanyes), BDI (Confederació de la indústria alemanya), DIHK (Cambra de comerç i indústria alemanya) i ZDH (Associació Central de l'Artesanat Alemany i de les Petites Empreses) on es presenten i discuteixen les pràctiques d'RSE de les empreses
Es recomana visitar la pàgina web de NORMAPME per tal de conèixer més exemples d'activitats desenvolupades per PIMEs en l'àmbit de la RSE.

Aquesta Guia d'aplicació està disponible online en els següents idiomes EN, FR, DE, IT, PL a:
http://www.normapme.eu/